O T/OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ (1299-1924)

OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ (1299-1924)

 

 1299-1300
Osmanlı tarihinin başlaması

1299
Selçuklu sultanının Osman Bey’e beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) göndermesi

1302
Osman Gazi’nin Koyunhisar Zaferi

1320
Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre’nin ölümü

1324
Orhan Gazi’nin tahta geçişi

1326
Bursa’nın fethi

1331
İznik’in fethi

1331
İlk Osmanlı medresesinin, İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334
Karesi Beyliği’nin ilhakı

1337
Kocaeli bölgesinin alınışı

1346
Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352
Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin üs olarak verilişi

1352
Osmanlıların Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1354
Gelibolu’nun fethi

1361
İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

1362
Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı

1362
Kadıaskerliğin teşkili

1363
Pençik Kanunu’nun çıkışı

1366
Gelibolu’nun elden çıkışı

1371
Çirmen Zaferi

1376
Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377
Gelibolu’nun Osmanlılara iadesi

1385-1386
Niş ve Sofya’nın alınışı

1387
Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389
I. Kosova Zaferi

1389
I. Murat’ın şehadeti, Yıldırım Bayezid’in tahta çıkışı

1390
Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390
Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması

1390
Gelibolu tersanesinin inşası

1391
İstanbul’un ilk kuşatılması

1393
Mahkeme Rüsumu’nun (vergisinin) ilk ihdası

1396
Niğbolu Zaferi

1397-1398
Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398
Kadı Burhaneddin’in ölümü

1398
Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400
Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifasının Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmesi

1402
Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esareti

1402-1413
Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409
Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i)

1411
Çelebi Mehmed’in tahta çıkışı

1413
I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1416
Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı ve barışı, Şeyh Bedreddin isyanı

1416
Macar Seferi

1417
Avlonya’nın fethi

1418-1420
Samsun bölgesinin zaptı

1421
Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta çıkışı

1422
Mustafa Çelebi’nin (Düzmece) bertarafı

1425
Molla Fenari’nin ilk şeyhülislam olarak tayini

1425-1426
İzmir beyi Cüneyd’in idamı

1425-1426
Teke Beyliği’nin intikali

1427-1428
Germiyan Beyliği’nin intikali

1430
Selanik’in fethi

1430-1431
Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari’nin ölümü

1432
Fatih Sultan Mehmed’in doğumu

1434
Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması

1439
Semendire’nin alınışı

1440
Başarısız Belgrad kuşatması

1444
Edirne-Segedin Antlaşması

1444
II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta çıkışı ve Varna zaferi

1445
II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa tahta çıkışı

1448
II. Kosova Zaferi

1451
II. Murad’ın ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa tahta çıkışı

1453
İstanbul’un fethi

1453
Ayasofya Kilisesi’nin camiye çevrilmesi

1454
İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun’un müzik bölümü)’nun kuruluşu

1458-1460
Mora’nın ele geçirilişi

1461
Trabzon Rum İmparatorluğu’nun sonu

1461
Candaroğulları’nın ilhakı

1463
Osmanlı-Venedik Savaşı’nın başlaması

1463-1470
İstanbul’da Fatih Külliyesi’nin inşaası

1466
II. Mehmed’in Arnavut seferi

1468
Karamanoğulları’nın sonu

1470
Eğriboz adasının alınışı

1471
Fatih Külliyesi’nin açılışı

1472
Topkapı Sarayı’nın inşaası

1473
Otlukbeli zaferi

1475
Kırım’ın Osmanlı hakimiyetine girişi

1476
Boğdan seferi ve zaferi

1478
Fatih tarafından ilk altın paranın darb ettirilmesi

1479
Osmanlı-Venedik barışı ile Fatih’in Venediklilere, Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480
Otranto’ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

1480
Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481
II. Mehmed’in vefatı ve II. Bayezid’in tahta çıkışı

1482
Cem Sultan’ın mağlubiyeti, Rodos’a sığınması

1483
Morova Seferi ve Hersek’in ilhakı

1484
Boğdan Seferi

1484
Kili ve Akkerman’ın fethi

1485
Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1488
Sultan II. Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı

1491
Osmanlı-Memluk Barışı

1492
Macar Seferi

1492
İspanya’dan çıkarılan Yahudilerin Osmanlı Devleti’nin himayesine girmesi

1495
Macarlarla ateşkes, Cem Sultan’ın ölümü, Şehzade Süleyman’ın doğumu

1497
İlk Rus elçisinin İstanbul’a gelişi

1498
Lehistan Seferleri

1499
Venedik Savaşı

1499
İnebahtı’nın alınışı

1499
Preveze baskını

1500
Modon, Navarin ve Koron’un alınışı

1502
Venedik ile barış

1505
Bayezid Külliyesi’nin açılışı

1509
İstanbul’da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

1511
Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim hareketi

1512
II. Bayezid’in tahttan çekilişi, I. Selim’in tahta çıkışı

1514
Çaldıran zaferi, Tebriz’e giriş

1514
Şahkulu’nun Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’i işgaliyle Amasya’ya sürgün gönderilişi

1516
Mısır seferi ve Mercidabık zaferi

1517
Ridaniye zaferi ve Kahire’ye giriş

1517
Haremeyn’in himaye altına alınması

1517
Haliç’te tersane yapımının tamamlanması

1517
Piri Reis’in Mısır’da Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sunması

1519
Celali isyanı

1519
Cezayir’in ilhakı

1520
I. Selim’in vefatı, I. Süleyman’ın tahta çıkışı

1521
Belgrad’ın fethi

1522
Rodos Adası’nın ilhakı

1524
Mısır’da Hain Ahmed Paşa isyanı

1525
İlk Fransız elçisi İstanbul’da

1526
Mohaç zaferi

1528
Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1529
Viyana kuşatması, Barbaros’un Marsilya’ya çıkması

1530-1588
Sinan’ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

1532
Alaman Seferi

1533-1534
Barbaros’un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği’ne tayini

1534
Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz’e ikinci defa giriş ve Bağdat’ın alınışı

1536
Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi (kapitülasyonlar)

1537
Körsof – Avlonya seferi

1538
Preveze zaferi

1538
Hadım Süleyman Paşa’nın Hint seferi

1541
Budin’in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiliği olması

1543
Estergon’un ve İstolni Belgrad’ın fethi

1543
Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François’nın Kanuni’ye gönderdiği saray orkestrası)

1547
Osmanlı-Habsburg barışı

1547
Avusturyalılara Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1547
San’a’nın fethi

1548
İkinci İran seferi

1550
Süleymaniye Külliyesi’nin inşaası

1551
Trablusgarb’ın fethi

1552
Piri Reis’in Portekizlilere karşı seferi

1553-1554
Turgud Reis’in Akdeniz seferi

1553-1554
Nahcıvan seferi

1555
İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması

1557
Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’ın fethi

1557
Süleymaniye Külliyesi’nin açılışı

1560
Cerbe’nin alınışı

1562
Osmanlı-Habsburg barışı

1565
Başarısız Malta kuşatması

1566
Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi : Zigetvar ve sultanın vefatı, II. Selim’in tahta çıkışı

1567
Yemen isyanı

1569
Astarhan seferi

1571
Kıbrıs fethi

1571
İnebahtı hezimeti

1574
Tunus’un fethi

1574
Selimiye’nin açılışı

1574
II. Selim’in vefatı ve III. Murad’ın tahta çıkışı

1575
Edirne’de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii’nin inşaası

1578
Osmanlı-İran Savaşı’nın başlaması

1578
Fas’ta el-Kasrü’l-kebir zaferi

1580
İlk İngiliz Ahidnamesi’nin verilişi

22 Ocak 1580
İstanbul Rasathanesi’nin yıktırılması

1583
Meşale zaferi

18 Kasım 1583
Cizvitlerin Galata’daki Saint Benoit Kilisesi’ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

1585
Tebriz’in alınışı

1586
İlk Sikke tashihi (paranın düzeltilmesi)

1587
Gürcistan harekatı

1588
Gence seferi

1589
İkinci sikke tashihi

1590
Osmanlı-İran Antlaşması

1593
Osmanlı-Habsburg savaşları

1595
Estergon’un düşüşü

1595
III.Murad’ın vefatı, III. Mehmed’in tahta çıkışı

1596
Eğri Kalesi’nin alınışı ve Haçova zaferi

1598-1663
Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul’da valide sultanlar için Yeni Camii’nin inşası

1599
Osmanlı sarayına ilk Batı müziği aletinin (Elizabeth I.’in IV. Mehmed’e gönderdiği org) getirilişi

1601
Kanije zaferi

1601
İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3’e indirileceğinin ahidnameye konması

1603
Osmanlı-İran Savaşı’nın başlaması

1603
III. Mehmed’in vefatı, I. Ahmed’in tahta çıkışı

1607
Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu’nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

1609-1610
Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu’da

1612
Osmanlı-İran Antlaşması

1612
Hollandalılara ahidname verilmesi

1615
Revan seferi

1617
I. Mustafa’nın tahta çıkışı

1617
İstanbul’da Sedefkar Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii’nin inşası

1618
I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve II. Osman’ın tahta çıkışı

1621
Hotin seferi

1622
II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı

1623
I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve IV. Murad’ın tahta çıkışı

1629
Cizvitler tarafından, 1629’da İstanbul’da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması

1634
İlk şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635
IV. Murad’ın Revan seferine çıkışı

1638
Bağdat seferi ve Bağdat’ın alınışı

1639
Kasr-ı Şirin Antlaşması

1640
IV. Murad’ın ölümü, Sultan İbrahim’in tahta çıkışı

1645
Girit seferinin açılışı, Hanya’nın alınışı

1648
Sultan İbrahim’in tahttan indirilmesi, IV. Mehmed’in tahta çıkışı

1648
Kandiye kuşatması

1656
Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması

1656
Çınar Vakası

1656
Köprülüler devrinin başlaması

1660
Varad Kalesi’nin alınışı

1663
Uyvar seferi, Uyvar’ın fethi

1664
St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

1669
Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

1672
Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı

1672
Bucaş Antlaşması

1673
Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3’e indirilmesi

1676
Osmanlı-Lehistan barışı: Zorawna Antlaşması

1678
Çehrin seferi

1682
Osmanlı-Rus Antlaşması

1683
II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

1685
Uyvar’ın elden çıkışı

1685
Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

1686
Budin’in düşüşü

1687
IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın tahta çıkışı

1687
Eğri Kalesi’nin düşüşü

1687
Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması

1688
Belgrad’ın elden çıkışı

1690
Kanije Kalesi’nin düşüşü

1690
Belgrad’ın geri alınışı

1691
II. Ahmed’in tahta çıkışı

1691
Salankamen bozgunu

1691
Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

1695
II. Ahmed’in ölümü

1695
II. Mustafa’nın tahta çıkışı, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

1697
Zenta bozgunu

1699
Karlofça Antlaşması

1700
İstanbul Antlaşması

1703
Edirne Vakası

1703
III. Ahmed’in tahta çıkışı

1703
"Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

1711
Prut Zaferi ve Barışı

1715
Mora seferi

1716
Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar’ın elden çıkışı

1716
"Fındık" altınının piyasaya çıkarılması

1718
Pasarofça Antlaşması

1720
Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan’a)

1721
Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaret (elçilik) vazifesiyle Fransa’ya gidişi

1723
İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725
Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Gence’nin alınışı

1726
İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1729
"Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1730
Patrona Halil isyanı, III. Ahmed’in tahtan indirilişi, I.Mahmud’un tahta çıkışı

1732
Osmanlı-İran barışı

1733
İran Savaşı’nın hızlanması, Nadir Şah’ın başarıları

1735
Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı’nın kurulması

1736
Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1739
Belgrad Antlaşması

1739
Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1743
Osmanlı-İran Savaşı’nın yeniden hızlanması

1746
Osmanlı-İran barışı

1748-1755
İstanbul’da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii’nin inşa ettirilmesi

1754
I. Mahmud’un ölümü, III. Osman’ın tahta çıkışı

1757
III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın tahta çıkışı

1768
Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması

1770
Rus filosunun İngilizlerin yardımıyla Akdeniz’e girmesi

1770-1776
Fransız Subayı Baron de Tott’un İstanbul’da bulunması

1771
Kırım’ın işgali

1772
Tersane yakınlarında Topçu Mektebi’nin kurulması

1773
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kuruluşu

1774
Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması

21 Temmuz 1774
Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslara Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması

1776
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılışı

10 Mart 1779
Aynalıkavak Tenkihnamesi

1781
Hendese odasının Mühendishane olarak isimlendirilmesi

1783
Rusya’nın Kırım’ı ilhakı

1784
Avusturyalılara Karadeniz’de seyrüsefer hakkı verilmesi

8 Ocak 1784
Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması

1787-1788
İstanbul’da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

17 Şubat 1787
Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı

9 Şubat 1788
Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Avusturya’nın da savaşa girmesi

Ocak 1789
Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı

7 Mayıs 1789
I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması

11 Temmuz 1789
Osmanlı-İsveç ittifakı

1790
İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı’da açılması

31 Ocak 1790
Osmanlı-Prusya ittifakı

27 Temmuz 1790
Avusturya’nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

18 Eylül 1790
Yergöğü Mütarekesi

Ekim-Kasım 1790
Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

1791
Ziştovi Antlaşması

11 Ağustos 1791
Rus Savaşı’nın sonu, Kalas Mütarekesi

1792
Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

1792
III. Selim devrinde 100’lük guruş basılması

10 Ocak 1792
Kırım’ın Rusya’ya bırakılması

10 Ocak 1792
Yaş Antlaşması

1793
Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik kurulması

1793
Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu, Hasköy’de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide’nin açılması

1795
Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi

1795
Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon’un III. Selim’e gönderdiği)

1797
Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler kurulması

1797
Pazvandoğlu isyanı

1797
Rumeli’de dağlı eşkıya hareketleri ve isyanları

17 Eylül 1797
Venedik Devleti’nin ortadan kaldırılması

3 Ocak 1798
Fransa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

1 Temmuz 1798
Fransa’nın Mısır’a saldırması

3 Eylül 1798
Fransa’ya savaş ilanı

5 Ocak 1799
Fransa’ya karşı İngiltere ile ittifak

Şubat 1799
Napolyon’un El-Ariş ve Gazze’yi ele geçirmesi

Mayıs 1799
Napolyon’un Akka’da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

Ağustos 1799
Napolyon’un Fransa’ya dönmesi, Mısır’ın işgalinin devamı

1800
Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması

Mart 1800
Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmaları

Ağustos 1801
Mısır’ın tahliyesine dair mütareke

1802
Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz’e çıkmalarına müsaade edilmesi

1802
Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması

25 Haziran 1802
Paris Antlaşması. Fransa ile barış

Şubat 1804
Sırp isyanlarının başlaması

1805
Avrupa tarzında ilk hastanenin Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de açılması

1805
Osmanlı Devleti’nin Napolyon’un "İmparator" unvanını tanıması

1805
Tersane Hazinesi’nin kurulması

1805
Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası’nın faaliyete geçmesi

Temmuz 1805
Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini

1806
Nizam-ı Cedid’in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vakası

1806
Osmanlı-Rus Savaşı

1806
III. Selim’in Mühendishan-ı Berri-i Hümayun kanunnamesi

Ekim 1806
Memleketeyn ‘in Rusya tarafından işgal edilmesi

1807
Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

20 Şubat 1807
İngiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi

Mart-Eylül 1807
İngiliz filosunun İskenderiye’ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi

25 Mayıs 1807
Nizam-ı Cedid’e karşı ayaklanma

29 Mayıs 1807
III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in kaldırılması

28 Temmuz 1808
Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması

29 Eylül 1808
Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

15-16 Kasım 1808
Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

5 Ocak 1809
İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlaşması

1810
II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

1812
Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

28 Mayıs 1812
Rus Savaşı’nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi

1816
Miloş Obronoviç’in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini

Şubat- Mart 1821
Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması

1823
Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

1824
Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1824
Fatih Külliyesi’ndeki Darü’ş-Şifa’nın yıkılması; Sultan II. Mahmud’un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

14 Haziran 1826
Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması

7 Ekim 1826
Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın imzalaması

1827
Osmanlılar’ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

1827
Tıphane-i Amire’nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud’a)

4 Nisan 1827
İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

Temmuz 1827
Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi

20 Kasım 1827
Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

26 Nisan 1828
Rusya’nın savaş ilan etmesi

14 Eylül 1829
Edirne Barışı : Yunanistan’ın bağımsızlığı

1830
Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831
Nüfus sayımları

5 Temmuz 1830
Fransızlar’ın Cezayir’e saldırmaları ve ele geçirmeleri

1831
İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831
Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1 Kasım 1831
İlk gazete Takvim-i Vekayi’nin neşri

1832
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı

1832
İngiliz postalarının kuruluşu

12 Aralık 1832
Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri

1833
Feshanenin kuruluşu

2 Şubat 1833
Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri

5 Nisan 1833
Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi

Mayıs 1833
Mehmed Ali Paşa’nın uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

8 Temmuz 1833
Mehmed Ali Paşa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması

18 Eylül 1833
Münchengraetz Antlaşması

1834
Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulması

1835-1845
İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvede)

11 Mart 1836
Umur-ı Hariciye Nezareti’nin kurulması

26 Kasım 1837
Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

1838
Mekteb-i Adli’nin açılması

24 Mart 1838
Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’nin kurulması

16 Ağustos 1838
İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi’nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

1839
"Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

1839
Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nin kurulması

24 Haziran 1839
Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

1 Temmuz 1839
II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali’ye teslimi

3 Kasım 1839
Tanzimat Fermanı’nın ilanı

3 Mayıs 1840
Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun Fransa’dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851’de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürürlüğe girer)

1840
Posta Nezareti’nin kurulması

1841
Lübnan olayları

24 Mayıs 1841
İngiltere’nin yardımıyla Mısır meselesinin halli, Mısır’ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakılması

13 Temmuz 1841
Londra Boğazlar Mukavelenamesi

1842
Askeri Baytar Mektebi’nin açılması

10 Nisan 1845
Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

1846
Rus Ticaret Muahedesi

1847
Tımarlı Sipahi Teşkilatı’nın ilgası

1847
Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi

1847
Dersaadet Bankası’nın kuruluşu

1847
İstanbul’da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid’e Donizetti’nin Mecidiye Marşı’nı çalıyor)

1848
Avrupa’da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan’da milliyetçi ayaklanmalar

1848
Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

16 Mart 1848
İstanbul’da Darü’l-Muallimin açılması

18 Kasım 1848
Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

12 Mart 1850
Darü’l-Maarif’in öğrenime başlaması

18 Temmuz 1851
Encümen-i Daniş’in kurulması

1853
"Mukaddes yerler" meselesi, Rusya’nın tazyikleri ve Kırım Savaşı’nın patlaması

1853
İstanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi

1854
İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

12 Mart 1854
Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

1855
Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

16 Ağustos 1855
İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

9 Eylül 1855
Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi

14 Kasım 1855
Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

1856
Bank-ı Osmani’nin kurulması

1856
Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

1856
Islahat Fermanı

1856-1860
Köstence-Çernevo’da demiryolu hattının yapımı

1856-1866
İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

18 Şubat 1856
Islahat Fermanı’nın ilanı

30 Mart 1856
Paris Barış Antlaşması

30 Mart 1856
Rusya’nın bozguna uğraması

30 Mart 1856
Karadeniz’in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

1857
Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

17 Mart 1857
Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması

6 Kasım 1857
Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

1858
Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

8 Haziran 1858
Beyoğlu ve Galata’da kurulacak Altıncı Daire-i Belediye’nin

Nizamname-i Umumisi (ilk örnek belediye)

12 Şubat 1859
Mekteb-i Mülkiyye’nin kuruluşu

1860
Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860
İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nin tefrika edilmesi

1860-1861
Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861
Lübnan’ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

22 Ekim 1860
Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

1861
Abdülmecid’in vefatı ve Abdülaziz’in tahta çıkması

1861-1866
Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı

29 Nisan 1861
Fransız ve İngilizler’le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8’e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

1862
Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa’nın vali olarak tayini

1862
Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

1862
Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

1863
Abdülaziz’in Mısır’a seyahati

1863
Mithad Paşa tarafından Niş’te ilk Islahhane’nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

1863
İstanbul Eczacılık Cemiyeti’nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji’nin açılması

1863
Menafi Sandığı’nın kurulması

1863
Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

1864
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin (Darü’ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması

1864
İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan’a verilmesi

1864
Karadan Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

1864
Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

1864-1876
Paris’e talebe gönderilmesi

8 Ekim 1864
Vilayet Nizamnamesi’nin kabulü

1865
İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu

1865
Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti’ne tahsis edilmesi

1866
Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

1866
Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar’ın topçulukta hamle yapması

1866-1867
Avusturya’nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

1867
Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867
Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin kurulması

1867
Mısır Valisi İsmail Paşa’nın "hıdiv" olması

1867
Genç Osmanlılar’ın Avrupa’ya kaçmaya başlamaları

1867
Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

1867
Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu

1867-1876
İzmir Rıhtımı’nın inşası

8 Haziran 1867
Mısır’a hıdivlik statüsünün verilmesi

21 Haziran 1867
Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati

1868
Ali Paşa’nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit’e özerk bir statü verilmesi

1868
Galatasaray Sultanisi’nin açılması

1868
Darü’l-Muallimin-i Sıbyan’nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi’nin kurulması; Sanayi Mektebi’nin kurulması

1 Mart 1868
Adliye Nezareti’nin kurulması

1 Eylül 1868
Mekteb-i Sultani’nin açılması

1869
Süveyş Kanalı’nın açılması

1869
Osmanlı Ordusu’nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

8 Nisan 1869
İkinci Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kurulması

2 Eylül 1869
Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

Ekim 1869
Darü’l-Fünun-ı Osmani’de talebe kaydına başlanması

1870
Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar’ın Rum Patrikhanesi’nin nüfuzundan çıkmaları

1870
Fransa’nın, Almanya ve Prusya Savaşı’nda ağır mağlubiyet alması

1870
Karadeniz’in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması

20 Şubat 1870
Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin büyük bir merasimle açılması

26 Nisan 1870
Darü’l-Muallimat’ın açılması

1871
Saint-Esprit okulunun kurulması

1871
Abdülaziz’in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

1871
Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi’nin neşri

1872
Darü’l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

1873
Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye’nin kuruluşu

1873
Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kapanması

1874
Rusya’nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

1874
Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi’nden oluşan Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin açılması; İstanbul Darü’l-Muallimi’nin açılması

1874-1875
Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

1875
Bosna-Hersek isyanları

1875
Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması

1876
Bulgar isyanları

1876
Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı

1876
Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkması, tahtan indirilmesi ve Abdülhamid’in tahta çıkışı

1876
İstanbul’da Balkan krizini görüşmek üzere uluslararası bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

23 Aralık 1876
I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı

1877
Rusya’nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması: Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması

19 Mart 1877
İlk Meclis-i Meb’usan’ın toplaması (o yılın 28 Haziran’ına kadar çalışır)

25 Eylül 1877
Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da müzakere edilerek kabul edilir)

5 Ekim 1877
Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü

13 Aralık 1877
Meclis-i Mebusan’ın süresiz tatili

1878
Ayastefanos ve Berlin antlaşmaları imzalanması

1878
Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları

1878
Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması

1878
Ermeni meselesinin zuhuru

1878
Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

1878
Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın işgal ve idaresine terki

1878
Makedonya meselesinin ortaya çıkması

13 Şubat 1878
Meclisin kapatılması

Ekim 1878
Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin tekrar eğitime başlaması

1879
II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

1879
Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun kabulü

1880
Vergi reformu

1880
Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

13 Mart 1880
İstanbul’da bir kız idadisinin açılması

Ekim 1880
Darü’l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi

1881
Mustafa Kemal’in doğumu (ATATÜRK)

1881
Mısır’ın İngilizler tarafından işgali

1881
Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

1882
Tunus’un Fransızlar tarafından işgali

1882
Muharrem Kararnamesi’nin neşri

2 Ocak 1882
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulması ve Osman Hamdi Bey’in müdür olması

1883
Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

20 Haziran 1884
Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

1885
Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı

18 Eylül 1885
Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

1886
Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1888
Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi

1888
Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi’nin açılması

1889
İttihad-ı Osmani Cemiyeti’nin (İttihat ve Terakki) kurulması

1890
Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

1892
Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

1892
Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması

1893-1896
İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

1894
Sasun’da Ermeni olayları

1894
Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

1895
İstanbul’da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

1895
Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1895
Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

1896
Ermenilerin Osmanlı Bankası’nın İstanbul şubesine saldırmaları

1896
Girit isyanının alevlenmesi

1896
Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

1897
Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

17 Nisan 1897
Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

1898
Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi, Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali olarak kabul edilmesi

1898
Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi

1899
Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900
Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

1900
İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

31 Ağustos 1900
Darü’l-Fünun-ı Şahane’nin kurulması

1901
Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908
Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902
Yemen isyanlarının tekrar başlaması

1902
Hereke Fabrikası’na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

23 Kasım 1902
Makedonya’da Bulgar İhtilal Cemiyeti’nin faaliyeti

23 Kasım 1902
Cum’a-ı Bala ayaklanması

23 Kasım 1902
Makedonya’ya özel ıslahat planı hazırlanması

8 Aralık 1902
Hüseyin Hilmi Paşa’nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya’ya tayini

1903
İdadilerin altı yıla çıkarılması

2-3 Ağustos 1903
İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

2-3 Ağustos 1903
Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

Eylül 1903
Mürzsteg Programı : Makedonya’ya muhtariyet verilmesi

1904
Haydarpaşa Rıhtımı’nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905
Hereke Fabrikası’nda fes imalatına başlanması

21 Temmuz 1905
Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombalı saldırı tertiplemeleri

1906
Akabe olayları ve Akabe krizi

23 Temmuz 1908
II. Meşrutiyet’in ilanı

5 Ekim 1908
Avusturya- Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilan etmesi

6 Ekim 1908
Girit Rumları’nın adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmeleri

17 Aralık 1908
II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb’usanının toplanması

1909
Adana’da Ermeniler’in ayaklanmaları

1909
Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

13 Nisan 1909
31 Mart Olayı

19 Nisan 1909
Hareket Ordusu’nun Yeşilköy’e varması, İstanbul’daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması

17 Aralık 1909
Meclisin açılması

1910
Arnavutlar’ın ayaklanmaları

1910
Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

1911
Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması

1911
Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911
İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali

1911-1912
Osmanlı İtalyan Savaşı

1912
Yeşilköy Hava Uçuş Okulu’nun Açılışı

1912-1913
Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

18 Ocak 1912
Meclis-i Mebusan’ın feshi

25 Mart 1912
Türk Ocaklarının kurulması

18 Nisan 1912
II. Dönem Meclis-i Mebusan’ın toplanması

18 Nisan 1912
İtalyanlar’ın Rodos’a tecavüzleri

18 Nisan 1912
İtalyanların, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri

5 Ağustos 1912
II. Dönem Meclis-i Meb’usan’ın feshi

Eylül – Ekim 1912
I. Balkan Savaşı

15 Ekim 1912
Trablus ve Bingazi’nin İtalya’ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya elinde kalması

29 Kasım 1912
Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi

1913
Liselerin mevcut idadilerin yerini alması

23 Ocak 1913
Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa’nın sadareti

30 Mayıs 1913
I. Balkan Savaşı’nın sona ermesi

11 Haziran 1913
Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi, Said Halim Paşa’nın sadareti

29 Haziran 1913
Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

21 Temmuz 1913
Edirne’nin geri alınması

29 Ağustos 1913
Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması

14 Kasım 1913
Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

14 Aralık 1913
Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı

1914
Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması

1914
Dış ticarette gümrük resmi oranının %15’e çıkarılması

1914
Islah-ı Medaris Nizamnamesi

8 Şubat 1914
Anadolu’da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")

14 Mayıs 1914
III. Dönem Meclis-i Mebusan

28 Haziran 1914
Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna’da öldürülmesi

28 Temmuz 1914
Avusturya Macaristan’ın Sırbistan’a savaş ilanı

1 Ağustos 1914
Almanya’nın Rusya’ya savaş ilanı

2 Ağustos 1914
Meclis-i Mebusan’ın süresiz tatili (IV. ve son dönem meclis 12 Ocak 1920’de toplanmış ve 2 Nisan 1920’de İstanbul’un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanmıştır.)

2 Ağustos 1914
Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması

4 Ağustos 1914
Almanya’nın Fransa’ya, İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı’nın başlaması

10 Ağustos 1914
Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

9 Eylül 1914
1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

12 Eylül 1914
İnas Darü’l-Fünun’unun kurulması

29 Ekim 1914
Karadeniz’e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

Kasım – Aralık 1914
Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

3 Kasım 1914
Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı

5 Kasım 1914
İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı

11 Kasım 1914
Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne savaş ilanı

14 Kasım 1914
Cihad-ı Ekber ilanı

18 Aralık 1914
Mısır’ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin hukukuna son verilmesi

1915
Gümrük resmi oranının %30’a yükseltilmesi

1915
Mekteb-i Tıbbiye’nin Darü’l-Fünun’a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönüşmesi

Ocak – Şubat 1915
Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

Ocak – 18 Mart 1915
Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları

27 Mayıs 1915
Doğu Anadolu’da Ruslar’la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

1916
Hicaz ve Mekke’nin kaybı

1917
Yıldırım Orduları Grubu’nun kurulması

1917
Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü

1917
Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu

6 Nisan 1917
Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilanı

3 Mart 1918
Brest Litowsk Antlaşması

3 Temmuz 1918
Sultan Reşad’ın vefatı ve Vahdeddin’in tahta çıkması

2 Ekim 1918
Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi

8 Ekim 1918
Sadrazam Talat Paşa’nın istifası, Ahmed İzzet Paşa’nın sadareti

30 Ekim 1918
Mondros Mütarekesi’nin imzalanması

3-4 Kasım 1918
Almanya ve Avusturya’nın savaştan çekilmeleri

8 Kasım 1918
İzzet Paşa’nın istifası ve Tevfik Paşa’nın sadareti

13 Kasım 1918
İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

1919
İstanbul Darü’l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü’l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi’nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması

4 Mart 1919-4 Mart 1919
Damat Ferid Paşa’nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin iktidara geçmesi

15 Mayıs 1919
Yunanlılar’ın İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri

19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi

23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi

4 Eylül 1919
Sivas Kongresi

2 Ekim 1919
Damat Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşa’nın sadareti

22 Ekim 1919
Amasya Protokolü

24 Ekim 1919
Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü’l-Fünun’un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi

29 Kasım 1919
Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı

16 Mart 1920
İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu’ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi

5 Nisan 1920
Ferid Paşa’nın sadareti

11 Mayıs 1920
Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal’i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı

10 Ağustos 1920
İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması

2-3 Aralık 1920
Gümrü Antlaşması’nın imzalanması

27 Ocak -12 Şubat 1921
Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti’nde olduğunun tespiti

31 Mart 1921
II. İnönü Zaferi

3 Eylül 1921
Sakarya Meydan Savaşı

20 Eylül 1921
Fransa ile barış

26 Ağustos 1922
Büyük Taarruz : İşgalci Yunan kuvvetlerinin imhası

30 Ağustos 1922
Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı’nın esir edilmesi

9 Eylül 1922
İzmir’in kurtuluşu

halife olarak seçilmesi

11 Ekim 1922
Mudanya Mütarekesi

1 Kasım 1922
Saltanatın ilgası

16 Kasım 1922
Sultan Vahdeddin’in yurtdışına çıkması

16 Kasım 1922
Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi

24 Temmuz 1923
Lozan Barış Antlaşması

13 Ekim 1923
Ankara’nın başşehir olarak kabulü

29 Ekim 1923
Cumhuriyet’in ilanı

3 Mart 1924
Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları

Hazırlayan: Ayşe Bulut