Ans/A/AK ALEM

AK ALEM

Osmanlılarda saltanat sancağına verilen addır.

Ak aleme elviye-i sultani, alemha-yı Osmani de denilirdi. Bazı rivayetlere göre bu sancak Selçuklu hükümdarı tarafından Beylik alameti olarak Osman Gazi’ye gönderilmişti. Tarihçi İ. Hakkı Uzunçarşılı bu rivayetin şüpheli olduğunu kaydeder.