Ans/B/ BAŞ LALA

BAŞ LALA

Osmanlı sarayında şehzadeleri eğitmekle görevli erkek hizmetkar.

Bunların itibarlı oluşu, padişahlarla her zaman münasebette bulunmalarından ileri geliyordu.

Baş lalalık, kıdeme bakılmaksızın has odaların güvenilir, muteber ve yeteneklilerinden birine doğrudan doğruya padişah tarafından verilirdi.

Baş lala, padişahın özel hizmetlerine bakar, padişah tebdil-i kıyafetle gezdiği zamanlar ona refakat ederdi.

II. Mahmud’un tahta çıkışına kadar yemek esnasında baş lalaların huzurda bulunmaları adet idi. Bu usul, padişahın Topkapı Sarayı’na naklinden sonra terk edildi.

Baş lalaların ağalardan kollukçusu, zülüflülerden baltacısı ve helvahaneden de külahlısı vardı.