Ans/B/ BİNSEKİZYÜZKIRKSEKİZ İHTİLALLERİ

BİNSEKİZYÜZKIRKSEKİZ İHTİLALLERİ

Nedenleri

1-Milliyetçilik hareketlerinin, liberalizmin güçlenmesi ve bunların bağımsızlığa dönüştürülmek istenmesi.
2-Sanayi devrimi ile ortaya çıkan işçi sınıfının bir takım sosyal haklar talep etmesi.
3-Fransa’da Kral, işçilerin sorunlarını çözmeyi ihmal etti. Ayrıca kişi hürriyetlerini kısıtlamış, şahsi iktidarını kuvvetlendirme yoluna gitmiştir. Bu durum, ihtilâlin patlak vermesine neden oldu. İhtilalin çıkmasında liberallerin ve sosyalistlerin büyük etkisi olmuştur.

Sonuçları

1-Kral istifa etti.
2-Fransa’da cumhuriyet ilan edildi.
3-Sosyal hukuk devleti kavramı doğmuştur.
4-Halka seçim hakkı tanınmıştır.
5-Ölüm cezası kaldırıldı.
6-Esir ticareti yasaklanmıştır.
7-Avusturya’da toprak köleliği kaldırılmıştır.
1848 İhtilalleri, İtalya, Avusturya, Prusya, Belçika, Hollanda ve İngiltere’de görülmüştür.
Avrupa’da liberalizmde önemli gelişmeler olmuştur.
İtalya ve Almanya’da siyasi birliğin kurulmasına zemin hazırlanmıştır.
Avrupa’da krallar, uyruklarına yeni haklar vermişlerdir.
İngiltere’de seçim hakları genişletilmiş ve işçi sınıfına yeni haklar verilmiştir.
Avrupa’da sosyalist akımlar yayılmaya başlamıştır.
Rusya, bu ihtilallerden 20. yüzyılın başlarına kadar fazla zarar görmemiştir.
20. yüzyıl boyunca Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’ne karşı çifte standart uygulamışlardır. Bu devletler, Viyana Kongresi’nden sonra monarşilerin güçlü siyasi kuruluşlar olarak devamını amaçlayan bir siyaset izlediler. Bu nedenle sert önlemler almışlar, 1830 ve 1848 İhtilallerini kanlı bir şekilde bastırmışlardır. Ancak kendilerindeki gibi yönetimi monarşi olan Osmanlı Devleti’ni destekleyecekleri yerde parçalanmasını ve yıkılmasını hızlandırıcı faaliyetler içine girmişlerdir.

Başta Rusya ve Avusturya olmak üzere Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’ndeki azınlık isyanlarını desteklediler. Bu durum, Avrupalıların diğer ülke ve devletlere çifte standart uyguladığını göstermektedir.