Ans/E/ EHL-İ DİVAN

EHL-İ DİVAN

Osmanlı saray teşkilatında Divan-ı Hümayun’a katılan yüksek rütbeli görevliler.

Sadrazam, ikinci, üçüncü, dördüncü Vezirler, Şeyhülislam, Kazaskerler, Defterdar, Yeniçeri Ağası gibi devlet ileri gelenleri bu gruptandı.

Tanzimat’tan sonra Ehl-i Divan yerine "Heyet-i Vükela" denilmiştir.