Ans/F/ FUAD PAŞA (MEHMED, KEÇECİZADE)

FUAD PAŞA (MEHMED, KEÇECİZADE) (1815-1869)

Tanzimat döneminin üç sadrazamından biri.

Kazasker Keçecizade Mehmed Salih Efendi’nin torunu ve Şair Keçecizade İzzet Molla’nın en büyük oğludur. 1815’de İstanbul’da doğdu. Keçeci lakabı, Konya’da büyük dedesinin keçecilik yapmasından gelmiştir. 1835’te tıbbiyeyi bitirdi. 3 yıl kadar Trablusgarb’ta bulundu. Reşid Paşa’nın teşvikiyle Babıali Tercüme Odasına girdi. Burada baş mütercimliğe kadar yükseldi (1839). Sonra Londra sefareti başkatipliğine getirildi. Londra dönüşünde İspanya sefareti orta elçiliğine getirildi (1844). İstanbul’a dönüşünde Divan-ı Hümayun tercümanı oldu (1845). Aynı yıl Sıbyan mekteblerinin düzeltilmesinde çalışan bir komisyonda üye olarak bulundu. Ve Rütbe-i Ula sınıf-ı evveli ile Divan-ı Hümayun amedciliğine tayin edildi. Daha sonra Rus büyükelçiliğine tayin edilen Fuad Paşa, İstanbul dönüşünde sadrazam Reşid Paşa tarafından Mısır’a gönderildi (1852). Mısır’ın 60.000 kese olan yıllık vergisini 80.000 keseye yükseltti. Dönüşünde Hariciye Nazırlığı’na getirildi (Ağustos 1852). Kendisine verilen Meclis-i Al-i Tanzimat Reisliği’ni işlerinin çokluğu yüzünden bıraktı. Kasım 1856’da görevinden ayrılarak tekrar Meclis-i Ali’ye memur edildi. Çok geçmeden Hariciye Nazırlığına tayin edildi. Eflak ve Boğdan’ın yeni idaresini kararlaştırmak için toplanan Paris Kongresi’ne Hariciye Nazırı sıfatını da üstünde taşıyarak tayin edildi (Nisan 1858).

1860 yılında Lübnan dağlarında çatışan Maruniler ve Dürziler arasındaki anlaşmazlığı çözmek üzere fevkalade komiser tayin edildi. Şiddet kullanarak karışıklıkları bastırdı. Bu sırada Sultan Abdülmecid’in ölümü üzerine yerine geçen Sultan Abdülaziz, Meclis-i Vala ile Meclis-i Al-i Tanzimat’ı birleştirerek reisliğine Fuad Paşa’yı getirdi. Rumeli’deki ayaklanmalar yüzünden 6 Ocak 1863te sadaretten istifa etti. Padişahın ısrarı üzerine Meclis-i Vala-yı Ahkam reisliğine kabul etti. Abdülaziz’in "Yaver-i Ekrem" unvanını aldı (3 Mayıs 1863). 1 Haziran 1863’te ikinci kez sadaret makamına getirildi. Abdülaziz’in İsmail Paşa’nın kızıyla evlenmesini engellediği için görevinden alındı. Ali Paşa’nın sadarete gelmesi üzerine beşinci defa Hariciye Nazırı oldu(Şubat 1867).

Abdülaziz’in Avrupa seyahatine katıldı (21 Haziran-17 Ağustos 1867). Kalp hastalığı sebebiyle bu seyahatten yorgun döndü. Doktorların tavsiyesine uyarak, kışı geçirmek üzere gittiği Nice’de öldü (12 Şubat 1869). Cenazesi İstanbul’a getirilerek, Peykhane’deki türbesine gömüldü.

Cevdet Paşa’yla birlikte yazdığı Kavaid-i Osmaniye adlı kitabı Encümeni Daniş tarafından bastırıldı.