Ans/k/ KOSOVA MEYDAN SAVAŞLARI

KOSOVA MEYDAN SAVAŞLARI

I. KOSOVA SAVAŞI (1389):

Balkan Hıristiyanlarının, Osmanlıları Balkanlardan atmak için giriştikleri hareketler sonucu I. Murad derhal tedbir aldı. Veziriazam Ali Paşa’yı Bulgaristan’da Osmanlıların elinde bulunmayan son yerlerin alınması için görevlendirdi. Ali Paşa, bunu kısa sürede başardığı gibi Tesalya da fethedildi. Osmanlı akıncıları Mora’ya girdi ve yarımadayı yağmaladı.

Eflak’ı tehdide başlayan kuvvetler, Bulgaristan Krallığı’nın başşehri Tırnova’yı da aldılar. Diğer taraftan Saruhan, Hamid, Karaman, Menteşe,Teke, Aydın, Candar beylerinin istenilen birlikleri Rumeli’ye göndermeleri de Çandarlı Ali Paşa’nın Bulgaristan’ın fethini tamamlanmasına yardımcı oldu. Ali Paşa daha sonra, Yanbolu’da Sultan Murad’ın ordusu ile birleşti.

Osmanlı ordusu Köstendil’e geldiğinde Haçlı ordusunun da aynı yönde olduğunu haber aldı ve Haçlı ordusunun üzerine doğru hareket etti. Önde Gazi Evrenos Bey ve Paşa Yiğit’in akıncıları olmak üzere Kosova sahasında müttefik ordu ile Osmanlı ordusu karşı karşıya geldiler.

Müttefik ordusunu Macaristan, Polonya, Sırbistan, Eflak (Romanya), Bosna Krallığı, Boğdan (Moldavya), Hırvatistan, Bohemya, Arnavutluk prenslikleri ve Bulgaristan Krallığı’ndan meydana geliyordu. Bu Haçlı ordusu, sayıca, Osmanlı ordusundan hayli üstündü.

Osmanlı ordusunun sağ kanadına veliahd şehzade Bayezid, sol kanadına Yakup Bey kumanda ediyordu. Rumeli Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa Bayezid’in, Anadolu Beylerbeyi Sarıca Paşa da şehzade Yakub’un maiyetindeydi. Evrenos Bey’in akıncıları sağ kanatta, Anadolu beyliklerinin birlikleri ise sol kanatta yer almışlardı. Merkezde I. Murad’la veziriazam Çandarlı Ali Paşa bulunuyordu. Sağ kanat ihtiyatında Malkoç Bey sol kanat ihtiyatında ise Hamid Beyliği’nden Mustafa Bey vardı. Topçu birliğine Haydar Ağa kumanda ediyordu. Osmanlılar ilk defa bu meydan savaşında top kullanacaklardı.

Müttefik Haçlı ordusuna ise Sırbistan hükümdarı Lazar kumanda ediyordu.

I.Kosova Meydan Savaşı 8 saat gibi kısa sürede kazanıldı. Başkomutan Lazar da dahil olmak üzere bütün Haçlı ordusu, Kosova sahrasında kaldı. Savaşın sonuna doğru zafer tamamen belli olunca, Sultan Murad, savaş sahasını gezip son emrini verirken, bir şey söylemek isteği ile yanına sokulan Lazar’ın damadı Miloş tarafından hançerlenerek şehid oldu (1389). Padişahın iç organları Kosova sahrasına, cenazesi, Bursa’da Çekirge’deki türbesine gömüldü.

II. KOSOVA SAVAŞI (17 Ekim 1448):

II. Kosova Meydan Savaşı Macaristan Kral Naibi Hunyadi Yanoş’un Osmanlılara karşı düzenlediği 6. Haçlı seferi sonucu yapıldı. Haçlı ordusu, Polonya, Almanya, Macaristan, Sicilya, Eflak (Romanya), Boğdan (Moldavya) gibi devletlerin kuvvetlerinden meydana geliyordu.

Sırbistan, Osmanlı Devleti ile arasını bozmak istemediği için Osmanlı ordusuna yardımcı birlik gönderdi. Bu birlikten başka Karamanoğlu İbrahim Bey de yardımcı kuvvet göndermişti. Osmanlı ordusunun başında II. Murad vardı. Müttefik devletlerin komutanı ise Hunyadi Yanoş’tu.

Osmanlı ordusunun sağ kanadına Sarıca Paşa, sol kanadına Dayı Karaca Paşa kumanda ediyordu. İhtiyatta Sarıca Paşa’nın kardeşi Sinan Bey, öncü olarak akıncı beyleri Nikoloğlu Hızır Bey, Turhan Bey, İshak Beyzade İsa Bey vardı.

1389’da olduğu gibi, bu savaş da Kosova sahrasında yapıldı. Bu sefer Osmanlı ordusunun başında I. Murad’ın torununun oğlu II. Murad bulunuyordu. II. Murad önce Hunyadi Yanoş’a elçiler gönderip barış teklif etti. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Meydan Savaşı 17, 18, 19 Ekim günlerinde 3 gün 3 gece sürdü.

Savaş, Hunyadi Yanoş’un hücumuyla başladı. 1 gün hafif silahlı askerler arasındaki savaş eşit şartlar altında devam etti. Genel hücum ikinci gün başladı ve akşama kadar devam etti ise de iki taraftan hiçbiri üstün gelemedi. Üçüncü gün Osmanlı ordusunun kanatlan karşı koyamamış gibi geri çekilince, merkez kolu düşmana karşı açık kalmıştı. Bunu fırsat bilen düşman ordusu buraya hücum etti. Yeniçeriler şiddetle karşı koydular ve tasarlama gereğince merkez kuvvetleri yavaş yavaş geri alındı. Diğer taraftar sağ ve soldaki Osmanlı kuvvetleri yandan ve geriden düşmanı sardı. Önden ve geriden hücuma uğramış olan Haçlılarda panik başladı. Karışıklıktan faydalanan Hunyadi gece karanlığında kaçmayı başardı. Hunyadi’nin kaçmasıyla Haçlılar daha fazla karşı koyamadılar.

Kaynakların bir kısmı meydan savaşında Osmanlı ordusunun kaybının 40.000, bir kısmı da 4000 olduğunu yazmaktadır.