Ans/m/ MAHMUD ŞEVKET PAŞA

MAHMUD ŞEVKET PAŞA (1856-1913)

Osmanlı devlet adamı.

Basra mutasarrıfı Kethüdazade Bağdatlı Süleyman Bey’in oğludur. Arap asıllı olan Mahmud Şevked Paşa, ilköğrenimini Bağdat’ta yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. Askeri İdadi’ye kaydoldu. 1882 de kurmay yüzbaşı olarak girdiği ordu hizmetinde Girit’e tayin edildi. Bir süre sonra geri dönerek, Harbiye okulunda yüksek cebir, geometri ve silah dersleri öğretmenliği yaptı. Bir yıl kadar, Alman askeri heyetinden Kampofner ve Vonder Goltz Paşa’nın yanında çalıştı. Silah satın alma komisyonu üyesi olarak gönderildiği Almanya’da 9 yıl kaldı. 1894’de Fransa’ya gitti. Dönüşünde miralaylığa yükseltilerek, Tophane dairesi tecrübe ve muayene reis vekili oldu. 1901’de topçu ikinci ferikliğine yükseltildi. 1905’te de Kosova valiliğine getirildi. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra III. Ordu kumandanı oldu. Bir süre sonra da Rumeli vilayeti müfettiş-i umumiliğine getirildi. İstanbul’da patlak veren 31 Mart Olayı üzerine, Hareket Ordusu komutanı olarak İstanbul’a girdi (2 Nisan 1909). Sultan II. Ab-dülhamid’in tahttan indirilmesi ve Meşrutiyet rejiminin tekrar kurulması sırasında sorumlu mevkide bulundu. Bundan sonra birinci, ikinci ve üçüncü ordular müfettişi oldu. Hakkı Paşa kabinesinde Harbiye nazırlığına getirildi. 1910 yılında çıkan Arnavutluk ayaklanması üzerine, olayı bastırmakla görevlendirildi. Şiddetle bastırdığı ayaklanmadan sonra, halkın elindeki silahları topladı. Aynı mesele yüzünden de 9 Temmuz 1912 tarihinde, Harbiye nazırlığı görevinden istifa etti. Bir yıl sonra da Harbiye nezaretinden Babıali’ye giderken suikastçilerin kurduğu pusuya düşerek öldürüldü (2 Haziran 1913). Suikastçiler yakalanarak idam edildiler, İttihad ve Terakki Cemiyeti’yle yakın münasebeti olan Mahmud Şevket Paşa’nın Fransızca’dan çevirdiği, Logaritma Cetveli ve Tatbikatı, Hendese-i Musattaha ve Mücesseme Fenn-i Esliha Seferber, Zabitler Muhtırası isimli eserlerinden başka bir de Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askerisi isimli telif eseri vardır.