Ans/m/ MEHMED KAMİL PAŞA

MEHMED KAMİL PAŞA (1832-1913)

Osmanlı sadrazamı.

1832 yılında Kıbrıs’ın Lefkoşe şehrinde doğdu. Topçu yüzbaşısı Salih Ağa’nın oğludur. 1845’de Mısır’da Elsine Medresesi’ne gitti. Buradan Harbiye Okulu’na geçen Mehmed Kamil Paşa, Kıbrıs evkaf müdürlüğüne tayin edildi (1860). 1863 yılında Kıbrıs’ın Tuzla kazası kaymakamlığına; oradan da Kıbrıs muhasebeciliğine getirildi. Dört ay sonra Sayda Eyaleti muhasebeciliği ve Suriye vilayeti merkez mutasarrıflığına tayin edildi. Yedi ay sonra da Rumeli beylerbeyliğine getirildi. Sırasıyla, Trablusşam mutasarrıflığı (1869), Haleb merkez mutasarrıflığı, Kudüs mutasarrıflığı (1871), Filibe mutasarrıflığı, Hersek mutasarrıflığı (1872), Beyrut mutasarrıflığı, -ikinci defa- Kudüs mutasarrıflığı (1873), Sakız mutasarrıflığı (1875), -üçüncü defa-Beyrut mutasarrıflığı (1876) görevlerinde bulunan Mehmed Kamil Paşa vezirliğe yükseltilerek Kosova valiliğine, oradan da Haleb valiliğine tayin olundu. 1879’da Dahiliye Nezareti müsteşarlığına getirildi. 1883’te Aydın vilayeti vekaletine getirildikten sonra 1885’de sadrazam oldu. Bu görevinden 1891’de azledilen Mehmed Kamil Paşa 1894’de ikinci defa sedarete getirildi. Ermeni olayları sebebiyle 1895’de görevinden azledildi. Aydın valiliğine getirildi. 1908’de üçüncü sedaret görevini yerine getirerek, yorulduğunu beyan eden paşa, 1911 yılında dinlenmek için Mısır’a gitti. Mısır dönüşünde dördüncü defa sadrazamlığa getirildi (1912). İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Babıali’ye düzenlediği baskında, Enver Bey’in zorla imzalattığı istifa mektubuyla sedaret görevinden ayrıldı.

Kısa süre sonra gönderildiği Kıbrıs’da kalp sektesinden öldü (1913). Cenazesi Lefkoşe’deki Arap Ahmed Paşa Camii Mezarlığı’na gömüldü.

Mehmed Kamil Paşa’nın "Tarih-i Siyasi Devlet-i Aliye-i Osmaniye" isimli üç ciltlik tarih kitabı ve "Kamil Paşa’nın Ayan Reisi Said Paşa’ya Cevapları" adındaki eserinden başka "Hatırat" isimli eseri basılmıştır.