Ans/m/ MEHMED NEŞRİ

MEHMED NEŞRİ

Osmanlı tarihçisi.

Doğum yeri ve hayatı hakkında kesin bilgi yoktur, ölüm tarihi de 1512 veya 1519 olarak gösterilmektedir. Devrinin kaynakları kendisinden mahlası olan Neşri unvanı ile söz eder. Asıl adının Mehmed olduğu da kesinlikkazanmamıştır. Doğduğu ve yetiştiği yer de kesin olmayıp Karaman, Germiyan veya Edirne olarak belirtilir. Fakat gençliğinde Bursa’da oturmuş ve burada öğrenim görmüş olması ve Bursa subaşısı Koca Naibi ile tanışık olması, büyük bir ihtimalle Germiyanlı olabileceğini kuvvetlendirmektedir. Diğer taraftan Mehmed Neşri hakkındaki kayıtlardan kendisinin II. Murad devrini gördüğünü, Fatih zamanını bütünüyle yaşamış olduğunu, Fatih’in ölümü üzerine çıkan kargaşalığa şahit olduğunu ve II. Bayezid’in son yıllarında Bursa sultaniyesinde müderris olarak bulunduğunu öğreniyoruz.

Mehmed Neşrî’nin en önemli eseri, elimizde sadece Osmanlı tarihi bölümü bulunan Cihannüma adlı eseridir. Bu eser, asıl kitabın altıncı bölümü olup, aynı zamanda Tevarih-ı Al-i Osman adı ile tanınmıştır. Eserin Türk Tarih Kurumu tarafından iki cildi yayınlanmıştır. Neşri tarihinin, biri 1492 yılında Sultan II. Bayezid’e takdim edilen, biri 1492’den sonra 1517 yılına kadar geçen olayları içine alan ve Mehmed Neşri Efendi tarafından özetlendiği sanılan ve aynı zamanda Sultan Yavuz Selim’e sunulmuş bulunan (Paris nüshası), biri de Firdevsi’nin yaptığı ve 1548 yılına kadar geçen olayları ihtiva eden üç ayrı metni vardır.