Ans/m/ MEHMED SAİD PAŞA (İNGİLİZ)

MEHMED SAİD PAŞA (İNGİLİZ) (1838-1914)

Osmanlı sadrazamı.

Ali Namık Efendi’nin oğludur. 1838 yılında Erzurum’da doğdu. İlköğrenimini burada yaptıktan sonra, İstanbul’a geldi. Ayasofya Medresesi’nde okuyan Mehmed Said Paşa, Erzurum Vilayeti tahrirat kaleminde görev alarak tekrar Erzurum’a döndü. 1858 yılında Maliye komisyonu tahrirat katibliğine getirildi. Bundan sonra, 1863 yılında müfettiş katibi olarak Selanik, Manastır, Tırhala ve Yanya’yı dolaştı. 1867’de Matbaa-i Amire ve aynı yıl Takvim-i Vekayi müdürü oldu. 1868’de Şura-yı Devlet baş muavinliğine getirilen Mehmed Said Paşa, sırasıyla Divan-ı Ahkam-ı Adliye Muhakemat dairesi başkatibliği, Ticaret Nezareti mektupçuluğu görevlerinde bulundu. Sultan II. Abdülhamid döneminde, Mabeyn başkatibliği ve Ayan üyeliğine getirildi. 1878’de Hazine-i hassa nazırı, sonra Dahiliye nazırı oldu. Ali Suavi’nin gerçekleştirdiği Çırağan baskınından sonra Hüdavendigar vilayetine sürüldü. 1879’da tekrar İstanbul’a dönen Mehmed Said Paşa, Hazine-i hassa nazırlığı ve Adliye nazırlığı görevlerine getirildi. Daha sonra sadarete tayin olundu. 1885’e kadar bu görevi sürdürdükten sonra, azledildi. İkinci defa sadrazam olması 1895 yılına rastlar.

31 Mart Olayı’ndan sonra kurulan Milli Meclis’e başkan seçilen Mehmed Said Paşa, 1911 yılında yeniden sadrazam oldu. Bu dönemde İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin de desteğiyle Meclis’i feshetti. Mahmud Şevket Paşa Kabinesi’nde Şura-yı Devlet başkanlığı yaptıktan sonra, Ayan reisi oldu. 1914 yılında İstanbul’da öldü.