Ans/m/ MUHZIR AĞA

MUHZIR AĞA

Yeniçeri Ocağı’nda, odası olmayan bölük kumandanı hakkında kullanılan deyimdir.

Görevi, sadrazam kapısında bulunarak, gerek sadrazam divanında, gerekse Divan-ı Hümayun’da Yeniçeri Ocağı’na ait işleri takip etmek ve sadrazamın muhafızlığını yapmaktır. Divan-ı Hümayun’dan yazılan yazılar, Yeniçeri Ağası’na Muhzır Ağa vasıtasıyla iletilirdi. Ayrıca yeniçerilerden davası olanları, sadrazamla görüştürürdü. Yeniçeri Ocağı’ndaki uygunsuz davranışları görülenleri, cezalandırır ve Başkapı kethüdası emrindeki altmış yeniçeri vasıtasıyle, gerekli gördüklerini falakaya yatırırdı.

On akçe olan ulufesi sonradan 20 akçeye çıkardan Muhzır Ağa şeri mahkemelerin kulluk aidatını da alırdı. XVI. yüzyıl sonlarında Muhzır ağalar on beş bin akçe ile tımara çıkarlardı. Bunlara her üç yılda bir devir atı ismiyle hükümdar tarafından at verilirdi.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasında sonra Muhzır Ağalık da kaldırıldı. Yerine Tomruk Ağalığı konuldu.