Ans/t/ TALAT PAŞA

TALAT PAŞA (1874-1921)

Devlet adamı.

Edirne’de doğdu. İlk öğrenimini Vize’de yaptı. Edirne Askeri Rüşdiyesi’ni bitirerek, Edirne Posta ve Telgraf İdaresi’nde katiplik, Türkçe öğretmenliği yaptı. II. Abdülhamid’in istibdad yönetimine karşı çalışmalarda bulundu. Bu sebeple 1895’te tutuklandı ve Selanik’e sürüldü (1898). 1906’da daha sonra İttihad ve Terakki Fırkası adını alan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ne girdi. Bu durumu Saraya bildirilince Anadolu’ya sürgüne gönderildi ise de bu ceza yerine getirilmedi. 1908’de Edirne Milletvekili oldu ve Meclis-i Mebusan’da birinci başkan yardımcılığına getirildi. 1910-1911 ‘de İkinci Hüseyin Hilmi Paşa hükumetinde içişleri bakanlığı, Said Paşa hükumetinde posta ve telgraf bakanlığı (1912) görevlerinde bulundu. Balkan Savaşı’na gönüllü olarak katıldı (1912-1913). Babıali baskınını düzenleyenler arasındaydı. Bulgarlarla İstanbul’da yapılan barış görüşmelerini birinci delege olarak yönetti (1913). Aynı yıl Said Halim Paşa hükumetinde içişleri bakanı oldu. Said Halim Paşa’nın istifası üzerine 4 Şubat 1917’de sadrazamlığa getirildi. 1918’de savaştan çekilen Rusya ile imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması’na Osmanlı Devleti adına katıldı.

17 Temmuz 1918’de sadrazamlıktan ayrıldı ve I. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı Devleti’nin yenik çıkması üzerine Almanya’ya gitti. 1921’de Berlin’de bir Ermeni tarafından öldürüldü.

Talat Paşa, İttihad ve Terakki Fırkası’nın önde gelen yöneticilerindendi. İttihad ve Terakki Fırkası’na büyük bir bağlılığı vardı. Hırslı olmaması, samimiyeti ve ideallerine bağlılığı ile çevresindeki siyaset adamlarından ayrılırdı.