Ans/ y/ YÜZELLİLİKLER LİSTESİ

YÜZELLİLİKLER LİSTESİ

Milli Mücadele boyunca gerek İstanbul’da, gerek Anadolu’nun dört bir köşesinde yüce amaçlar uğruna yapılan bu mücadeleyi baltalamaya çalışan çok miktarda işbirlikçi, çıkarcı yoğun faaliyet içinde olmuştur. Milli Mücadele’nin askeri boyutunun başarıyla sonuçlandırılmasından sonra bu işbirlikçilerden 150’si 7 Haziran 1924 tarihinde çıkartılan bir bakanlar kurulu kararı ile yurt dışına sürgün edilmiştir. Aşağıda bu 150 işbirlikçinin isimleri yer almaktadır.

VAHİDEDDİN’İN MAİYETİ

Yaver-i Has Kiraz Hamdi

Hademe-i Hassa Kumandanı Zeki

Hazine-i Hassa Müfettişlerinden Kayserili Şaban Ağa

Tütüncübaşı Şükrü

Serkarin Yaver

Yaverandan Erkan-ı Harp Miralay Tahir

Seryaver Avni

Eski Hazine-i Hassa Müdürü ve Defter-i Hakani Emini Refik

KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL KABİNE AZALARI

Eski Şeyhülislam Mustafa Sabri

Eski Adliye Nazırı Ali Rüşdi

Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Cemal (Artin)

Eski Bahriye Nazırı Cakacı Hamdi (Paşa)

Eski Maarif Nazırı Rumbeyoğlu Fahreddin

Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Kızılhançerli Remzi

SEVR MUAHEDESİNİ İMZALAYAN HEYET-İ MURAHHASA

Eski Marif Nazırı Hadi (Paşa)

Ayandan Şura-yı Devlet Eski Reisi Rıza Tevfik (Bölükbaşı)

Bern eski sefiri Reşat Halis

KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL OLANLAR

Kuvve-i İnzibatiye Başkumandanı Süleyman Şefik (Paşa)

Yaveri Süvari Yüzbaşısı Bulgar Namıyla Maruf Tahsin

Kuvve-i İnzibatiye Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Ahmet Refik

Kuvve-i İnzibatiye Mitralyöz kumandanı Ve Damat Ferit’in Yaveri Tarık Mümtaz

Kuvve-i İnzibatiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı Ali Nadir (Paşa)

Kuvve-i İnzibatiye Mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divanı Harp üyesi Kaymakam Fettah

Kuvve-i İnzibatiye Mensuplarından Çopur Hakkı

MÜLKİYE VE ASKERİYEDEN

Eski Bursa Valisi Gümülcineli İsmail

Ayandan Konyalı Zeynelabidin

Eski Cebelibereket Mutasarrıfı Fanizade Mesut

Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri Miralay Sadık

Eski Malatya Mutasarrıfı Bedirhani Halil Rahmi

Eski Manisa Mutasarrıfı Giritli Hüsnü

Eski Divan-ı Harp Reisi Nemrut Mustafa (Paşa)

Uşak Belediye Reisi Hulusi

Eski Adapazarı Kaymakamı Hain Mustafa

Tekirdağ eski müftüsü Hafız Ahmet

Eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı Sabit

Gaziantep Mutasarrıflığında bulunmuş Celal Kadri

Hürriyet ve İtilaf Katibi Umumisi Adanalı Zeynelabidin

Mülga Eski Evkaf Nazırı Ayandan Vasfi Hoca

Eski Harput Vali Vekili Ali Galip

Eski Bursa Müftüsü Ömer Fevzi

Eski İzmir Kadı Müşaviri Ahmet Asım

Eski İstanbul Muhafızı Natık

Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Adil

Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Mehmet Ali

Eski Edirne Valisi ve Şehremini Vekili Salim (Mirimiran)

Kütahya’da Yunanlılara Mutasarrıflık eden Hoca Rasihzade İbrahim

Adana’da Vekillik eden Abdurrahman

Eski Karahisarışarki mebusu Ömer Fevzi

İşkenceci Namıyla Maruf Mülazim Adil

İşkenceci Namıyla Maruf Mülazim Refik

Eski Kırkağaç Kaymakamı Şerif

Çanakkale eski Mutasarrıfı Manmut Mahir

İstanbul eski Merkez Kumandanı Emin

Kilis’te Kaymakamlık eden Sadullah Sami

Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili ve Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri

ETHEM VE AVANESİ

Çerkez Ethem

Ethem’in biraderi Reşit

Ethem’in biraderi Tevfik

Kuşçubaşı Eşref

Kuşçubaşı Eşref’in biraderi Hacı Sami

İzmirli eski Akhisar Kaymakamı Yüzbaşı Küçük Ethem

Düzceli Mehmet Oğlu Sami

Burhaniyeli Halil İbrahim

Susurluk’tan Demirkapılı Hacı Ahmet

ÇERKEZ KONGRESİNE MURAHHAS OLARAK İŞTİRAK EDENLER

Hendek Kazasının Sümbüllü Karyesinden Bağ Osman

Eski İzmir Mutasarrıfı İbrahim Hakkı

Beraev Sait

Berzek Tahir

Adapazarının Harmantepe Karyesinden Maan Şirin

Söke Ereğlisi’nin Teke Karyesinden Koca Ömeroğlu Hüseyin

Adapazarı’nın Talustanbey Köyünden Bağ Kamil

Hamte Ahmet

Maan Ali

Kirmastı’nın Karaosman Karyesinden Harunreşit

Eskişehirli Hızır Hoca

Bigalı Nuri Bey oğlu İsa
Adapazarı’nın Şahinbey Karyesinden Lampat Yakup
Gönen’in Bayramiç Karyesinden Kumpat Hafız Sait
İzmir’de Davavekili Sait
Şamlı Ahmet Nuri
POLİSLER
İstanbul Polis eski Müdürü Tahsin
İstanbul Polis eski Müdür Muavini Kemal
Emniyetiumumiye Müdür Muavini Ispartalı Kemal
İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Kısım eski Başmemuru Hafız Sait
İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube eski müdürü Şeref
Arnavutköy Merkez eski Memuru Hacı Kemal
Şişli Komiseri Nedim
İzmir Merkez Memuru,Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı Fuat
Adana’da Polis Memurluğu eden Yolgeçenli Yusuf
Unkapanı Merkez Eski Memuru Sakallı Cemil
Büyükdere Merkez eski Memuru Mazlum
Beyoğlu eski İkinci Komiseri Fuat
GAZETECİLER
Serbesti Gazetesi sahibi, Hürriyet ve İtilaf azasından Mevlanzade Rıfat
Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi Sait Molla
İzmir’de Müsavat Gazetesi sahibi ve eski muharriri, Darülhikmet azası İzmirli Hafız İsmail
Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi Refik Halit (Karay)
Bandırma Adalet Gazetesi sahibi Bahriyeli Ali Kemal
Edirne’de Teemin ve Elyevm, Selanik’te Hakikat Gazeteleri sahibi Neyir Mustafa
Eski Köylü Gazetesi muharriri Ferit
Alemdar Gazetesi sahibi Refii Cevat (Ulunay)
Alemdar Gazetesi sahibi Pehlivan Kadri
Adana’da Ferda Gazetesi sahibi Fanizade Ali İlmi
Balıkesir’de İrşad Gazetesi sahiplerinden Trabzonlu Ömer Fevzi
Halep’te Doğru Yol Gazetesi sahibi Hasan Sadık
Köylü Gazetesi sahip ve müdürü İzmirli Refet
DİĞER ŞAHISLAR
Tarsuslu Kamil Paşazade Selami
Tarsuslu Kamil Paşazade Kemal
Süleymaniyeli Kürt Hakkı
Mustafa Sabri Hoca’nın oğlu İbrahim Sabri
Fabrikatör Bursalı Cemil
İngiliz Casusu Meşhur Çerkez Ragıp
Fransız Zabitliği yapan Haçinli Kazak Hasan
Eşkıya Reisi Süngülü Davut
Binbaşı Çerkez Bekir
Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi Necip
İzmir eski Umur-u İslamiye Müfettişi Ahmet Hulusi
Uşak’ta Madanoğlu Mustafa
Gönen’in Tuzakçı Karyesinden Yusuf oğlu Remzi
Gönen’in Bayramiç Karyesinden Hacı Kasım Oğlu Zühtü
Gönen’in Balcı Karyesinden Kocagözün Osman oğlu Şakir
Gönen’in Muratlar Karyesinden Koç Mehmet oğlu Koç Ali
Gönen’in Ayvacık Karyesinden Mehmet oğlu Aziz
Gönen’in Keçeler Karyesinden Bağcılı Ahmet oğlu Osman
Susurluk Yıldız Karyesinden Molla Süleyman oğlu İzzet
Gönen’in Muratlar Karyesinden Hüseyin oğlu Kazım
Gönen’in Balcı Karyesinden Bekir oğlu Arap Mahmut
Gönen’in Rüstem Karyesinden Gardiyan Yusuf
Gönen’in Balcı Karyesinden Ömer oğlu Eyüp
Gönen’in Keçeler Karyesinden Talustan oğlu İbrahim Çavuş
Gönen’in Balcı Karyesinden Topallı Şerif oğlu İbrahim
Gönen’in Keçeler Karyesinden Topal Ömer oğlu İdris
Manyas’ın Bolcaağaç Karyesinden Kurhoğlu İsmail
Gönen’in Keçeler Karyesinden Muhtar Hacı oğlu İshak
Marmara’nın Kayapınar Karyesinden Yusuf oğlu İshak
Manyas’ın Kızlık Karyesinden Ali Bey oğlu Sabit
Gönen’in Balcı Karyesinden Veli oğlu Selim
Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman
Manyas Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil
Gönen’in Keçidere Karyesinden Hüseyin oğlu Galip
Manyas Hacıyakup Karyesinden Çerkez Sait oğlu Salih
Manyas’ın Hacıyakup Karyesinden Maktul Şevket’in biraderi İsmail
Gönen’in Keçeler Karyesinden Abdullah oğlu Deli Kasım
Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal
Manyas’ın Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe
Gönen’in Kızlık Karyesinden Pallaç oğlu Kemal
Gönen’in Keçeler Karyesinden Tuğ oğlu Mehmet
150’likler listesinin altında imzası bulunan hükumet üyelerinin listesi şöyledir:
Başvekil ve Hariciye Vekili İsmet (İNÖNÜ)
Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım (ÖZALP)
Adliye Vekili Mustafa Necati
Dahiliye Vekili Recep (PEKER)
Sıhhıye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili Dr.Refik (SAYDAM)
Maarif Vekili Vasıf (ÇINAR)
Maaliye Vekili Mustafa Abdülhalik (RENDA)
Mübadele, İmar ve İskan Vekili Mahmut Celal (BAYAR)
Nafia Vekili Süleyman Sırrı (DAY)
Ticaret Vekili Hasan Hüsnü (SAKA)
Zıraat Vekaleti Vekili Hasan Hüsnü (SAKA)