Ans/z/ ZİGETVAR SEFERİ

ZİGETVAR SEFERİ

Zigetvar seferi Kanuni’nin son seferidir.

Bu sırada yaşı oldukça ilerlemiş olan Kanuni, hem hasta, hem de oğlunu öldürtmek zorunda kalışının tesiriyle de bir hayli sarsılmıştı. Savaşın sebebi Osmanlılara tabi Erdel Bey’i ile yeni tahta geçen Avusturya imparatoru Maksimlian arasındaki mücadelenin tecavüze dönüşmüş olmasıydı.

1562’de Avusturya ile yapılan 8 yıllık bir antlaşma gereğince Avusturya’nın yıllık bir vergi vermesi gerekiyordu. Babası Ferdinand’ın yerine geçen yeni imparator gönderdiği bir mektupla antlaşmayı aynıyla kabul ettiğini ve ödenmemiş iki yıllık vergiyi de ödeyeceğini taahhüd etmişti. Buna karşılık Erdel beyinin zaptettiği Zatmar şehrini iade etmesini istemişti. Fakat aslında ilk önce saldırıp Tokay ve Serenç taraflarını almakla kendisi sulhu bozmuştu. Budin beylerbeyi Yahya Paşazade Aslan Paşa da Osmanlı metbuu olan Erdel beyine yardım etmişti.

Bu arada savaş istemeyen sadrazam Semiz Ali Paşa ölmüş, yerine Sokollu Mehmed Paşa geçmişti. Sokollu savaş taraftarıydı ve yeni bir seferin, başarısız bir Malta seferinin kötü tesirlerini kaldıracağını umuyordu. Bu sebeple yaşlı Kanuni’yi de ikna ederek yeni bir Avusturya seferi başlatmıştır. Bu sefer Kanuni’nin bizzat katıldığı on üçüncü seferdi.

Kanuni önce Pertev Paşa’yı Vidin ve Semadirek sipahilerini ve Erdel, Boğdan ve Kırım kuvvetlerini de alarak Avusturya üzerine gönderdi. Pertev Paşa Avusturya üzerindeki Güle, Zatma ve Tokay’ı almakla görevlendirilmişti. Sonradan kendisi de hareketle Macaristan’a gelmişti. Bu arada Erdel Bey’i de gelip maiyeti ile orduya katılmıştır.

Ordu Zamun yakasına (Macaristan) geçtikten sonra Eğri tarafına gidecekti. Tam bu sırada Tırhala sancakbeyinin oğlu ile birlikte Şikloş’ta Zigetvar kontu Zenini (Zeninski Mikloş) tarafından öldürüldüğü haberi geldi. Bunun üzerine ordu yönünü değiştirip Zigetvar üzerine yürüdü.

1566 yılı başında Zigetvar Kalesi kuşatıldı. Kaleyi Kont Zenini müdafaa ediyordu. Ancak dayanamayacağını anlayarak eski kaleye sığındı. Osmanlılar şehrin etrafındaki hendeği doldurarak saldırıya geçtiler. 34 günlük bir kuşatmadan sonra Kont Zenini 600 askeriyle kaleden ümitsiz bir çıkış yaptı. Tam bu sırada vurularak öldürüldü. Kalenin düştüğü haberi otağa geldiğinde Kanuni ölmüş bulunuyordu.