GENÇLİĞE HİTABE

 

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

EY TÜRK GENÇLİĞİ!

Birinci Vazifen,Türk istiklalini,Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve
istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel,senin,en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi,seni,bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün,
istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için,içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve
şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait
bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz
vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal
edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim
olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet
ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar
sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap
düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Kemal ATATÜRK