OT/ MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (MONDROS MÜTAREKENAMESİ)

Tarih: 30 EKİM 1918

Madde 1-Karadeniz’e geçiş için Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının açılması ve Karadeniz’e geçişin temini, Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının müttefikler tarafından işgali.

Madde 2-Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzileri ve sair engel olacak yerler gösterilecek ve bunları taramak veya kaldırmak için istenildiğinde yardım edilecektir.

Madde 3-Karadeniz’de mevcut torpil yerleri hakkındaki mevcut bilgiler verilecektir.

Madde 4-İtilaf hükumetlerine mensup savaş esirleri ile Ermeni esirleri ve mevkufları İstanbul’da toplanacak ve kayıtsız ve şartsız İtilaf hükumetlerine teslim olunacaktır.

Madde 5-Hudutların muhafazası ve iç düzenin sağlaması için lüzum görülecek askeri kuvvetlerden fazlasının derhal terhisi ( iş bu askeri kuvvetlerin miktarı ve vaziyetleri İtilaf hükumetleri tarafından Devlet-i aliyye ile müzakere edildikten sonra kararlaştırılacaktır.)

Madde 6-Osmanlı karasularında emniyet ve buna benzer hususlar için kullanılacak küçük gemiler müstesna olmak üzere Osmanlı sularında veya Devlet-i aliyye tarafından işgal edilen sularda bulunan bütün savaş gemileri teslim olunup gösterilecek Osmanlı liman veya limanlarında mevkuf bulundurulacaktır.

Madde 7-Müttefikler emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi strateji noktasını işgal hakkına sahip olacaklardır. (Bu madde ile İtilaf devletleri karışıklık çıkararak istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi.)

Madde 8-Bu gün Osmanlı işgali altında bulunan bütün liman ve demir mahallerinden, İtilaf gemileri tarafından istifade edilmesi ve İtilaf devletleriyle savaş halinde bulunanlara karşı kapalı bulundurulması. Osmanlı gemileri de ticaret ve ordusunun terhisi hususlarında buna benzer şartlardan istifade edeceklerdir.

Madde 9-İtilaf devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki bütün gemi tamir vasıtalarını kullanacaklardır.

Madde 10-Toros tünellerinin müttefikler tarafından işgali

Madde 11-İran’ın kuzey-batı kısmındaki Osmanlı kuvvetlerinin derhal savaştan evvelki hudut gerisine çekilmesi hususunda evvelce verilen emir uygulanacaktır. Mavera-yı Kafkas’ın evvelce Osmanlı kuvvetleri tarafından kısmen tahliyesi emredildiğinden geri kalan kısmı, müttefikler tarafından mahalli vaziyet tetkik edilerek istenirse boşaltılacaktır.

Madde 12-Hükumet yazışmaları müstesna olmak üzere telsiz, telgraf ve kabloların İtilaf memurları tarafından denetlenmesi

Madde 13-Denizciliğe ait, askeri ve ticari mal ve malzemenin tahrip olunmasının önlenmesi

Madde 14-Memleketin ihtiyacı karşılandıktan sonra geri kalan kömür, akaryakıt ve deniz levazımının, Türkiye kaynaklarından satın alınması için kolaylık gösterilmesi ( Sayılan maddelerin hiç biri ihraç olunmayacaktır.)

Madde 15-Bütün demiryollarına İtilaf denetleme subayları memur edilecektir. Bunlar meyanında halen Osmanlı hükumetinin denetlemesi altında bulunan Mavera-yı Kafkas, serbest ve tam olarak İtilaf memurlarının idaresi altına verilecektir. Ahalinin ihtiyacının karşılanması dikkate alınacaktır. İş bu maddeye Batum’un işgali dahildir. Osmanlı hükumeti Bakü’nün işgaline itirazda bulunmayacaktır.

Madde 16-Hicaz’da, Asir’de, Yemen’de, Suriye’de ve Irak’ta bulunan muhafız kıtaları en yakın İtilaf kumandanına teslim olunacaktır ve Kilikya’daki kuvvetlerin intizamı muhafaza için gerekli miktarından fazlası beşinci maddedeki şartlara uyularak, kararlaştırıldığı üzere geri çekilecektir.

Madde 17-Trablus’ta ve Bingazi’de bulunan Osmanlı subayları en yakın İtalyan muhafaza kıtalarına teslim olacaktır. Osmanlı hükumeti, teslim emrine itaat etmedikleri takdirde haberleşmeyi ve yardımını kesmeyi taahhüt eyler.

Madde 18-Mısarata da dahil olduğu halde Trablus ve Bingazi’de işgal edilen limanların en yakın İtalyan muhafaza kıtalarına teslimi.

Madde 19-Alman, Avusturya, deniz, kara ve sivil memurlarının ve tebasının bir ay zarfında ve uzak yerlerde bulunanların bir aydan sonra mümkün olan en kısa sürede Osmanlı memleketlerini terk etmeleri.

Madde 20-Beşinci madde gereğince terhis edilecek Osmanlı kuvvetlerine ait techizat, silahlar, cephane ve nakil vasıtalarının kullanılma şekline dair verilecek talimat uyulacaktır.

Madde 21-İtilaf devletlerinin çıkarlarını korumak için iaşe nezaretinde İtilaf mümessilleri bulundurulacak ve kendilerine bu babda gerekli görülecek bütün bilgiler verilecektir.

Madde 22- Osmanlı savaş esirleri İtilaf devletleri nezdinde, muhafaza edilecektir. Sivil savaş esirleri ile askerlik yaşları dışında olanların tahliyesi nazar-ı dikkate alınacaktır.

Madde 23-Osmanlı hükumeti, merkezi hükumetlerle bütün münasebetlerini kesecektir.

Madde 24-Vilayat-ı sittede (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas) karışıklık çıkması halinde adı geçen vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf devletleri muhafaza ederler.

Madde 25-Müttefiklerle Osmanlı hükumeti arasında savaşlar 1918 senesi Ekiminin otuz birinci günü vasati mahalli saat ile vakti zuhurda tatil edilecektir.